Algemene voorwaarden - Green.DNA

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing als je een overeenkomst met ons sluit en/of een dienst bij ons afneemt. Alle merken en activiteiten vallen onder de merknaam Green.DNA gevestigd te Klarenbeek.

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1.1 Green.DNA verleent onder de (handels)namen Veerkracht BV bij KvK ingeschreven onder 53228510, Innovatiekracht BV bij KvK ingeschreven onder 60033096, en Glazen Huis BV bij KvK ingeschreven onder 08074435, haar diensten conform de Algemene Voorwaarden van de Dutch Venue Association. Dutch Venue Association is de branchevereniging voor de Nederlandse evenementenlocatie branche.

1.2 Green.DNA is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

1.3 Op de overeenkomst zijn tevens de huisregels van Green.DNA van toepassing welke als bijlage bij de overeenkomst zijn gevoegd en hier te raadplegen. Indien er tegenstrijdigheid bestaat tussen deze algemene voorwaarden en de huisregels, dan geldt hetgeen opgenomen in de huisregels.

Artikel 2 Opties

2.1 Voordat opdrachtgever een offerte aanvraagt of voordat het offertetraject is afgerond, kan Green.DNA op verzoek van opdrachtgever aan haar een optie verstrekken.

2.2 Enkel schriftelijk (met name, maar niet beperkt tot e-mail) afgegeven opties binden Green.DNA. Opties zijn geldig voor een duur van veertien dagen vanaf de datum van afgifte van de optie, tenzij Green.DNA een andere datum vermeld. Indien de optietermijn langer is dan de termijn voor aanvaarding van de offerte/ aanbieding, dan geldt de optietermijn voor de (resterende) duur van de offerte. Wanneer opdrachtgever de optietermijn laat verlopen (lees: gedurende de optietermijn geen overeenkomst tot stand komt) maar na verloop van de optietermijn een nieuwe optie wenst of de bestaande optie wenst te verlengen, dan is Green.DNA altijd gerechtigd zich op het standpunt te stellen dat de optie is komen te vervallen en geen nieuwe optie hoeft te worden aangeboden of de verlopen optie niet hoeft te worden verlengd.

2.3 Green.DNA is gerechtigd om bij een overeengekomen optie zekerheid te vragen van opdrachtgever, welke zekerheid bestaat uit de locatiehuur voor de door opdrachtgever gewenste huurperiode. Green.DNA is gerechtigd om de zekerheid te behouden, wanneer (a) opdrachtgever de optietermijn laat verlopen zonder Green.DNA gedurende de optietermijn schriftelijk (waaronder per e-mail) te informeren over het al dan niet inroepen van de optie of (b) wanneer bij het tijdig inroepen van de optie door opdrachtgever niet binnen vier weken een overeenkomst tot stand komt.

2.4 Zowel Green.DNA als opdrachtgever is gerechtigd aan de ander te kennen te geven de optie tussentijds te willen beëindigen, hetgeen enkel schriftelijk (waaronder per e-mail) kan geschieden.

2.5 Indien Green.DNA de optie tussentijds wenst te beëindigen, moet zij de opdrachtgever daarvan in kennis stellen en opdrachtgever de gelegenheid te geven om binnen 24 uur (gerekend in werkdagen) na de kennisgeving alsnog van de opties gebruik te maken. Indien opdrachtgever gebruik wil maken van de optie, dan dient er binnen 24 uur een overeenkomst tot stand te komen.

2.6 Partijen zijn zich ervan bewust dat het door opdrachtgever te organiseren evenement passend dient te zijn bij de reputatie, uitstraling en overige evenementen van de locatie van Green.DNA en geen overlast mogen veroorzaken bij overige huurder/gebruikers van het gebouw en omwonenden.

Artikel 3 Aanbiedingen/ offerte

3.1 Alle door of namens opdrachtnemer gedane aanbiedingen/ offertes zijn 14 dagen geldig vanaf de offertedatum, tenzij schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) anders overeengekomen en/of tenzij opdrachtgever de aanbieding/offerte binnen die termijn schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) afwijst.

3.2 Green.DNA is hoe dan ook pas gebonden als in haar schriftelijke aanbieding/ offerte ten minste vermeld staat:

– welke ruimte(n) gedurende welke periode tegen welke prijs gehuurd zijn;

– ten behoeve van welk soort project de ruimte(n) gehuurd zijn;

– de indicatie van het aantal personen dat verwacht wordt aanwezig zullen zijn;

en de aanbieding/offerte tijdig voor akkoord is getekend door Green.DNA en opdrachtgever dan wel door opdrachtgever per e-mail voor akkoord is verklaard, en tijdig door Green.DNA is ontvangen. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

Art. 4 Verplichtingen opdrachtgever voor veiligheid en informatie

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen voor artiesten, door haar ingeschakelde derden, gasten en bezoekers. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Green.DNA niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe dwingen.

4.2 Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoort te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Green.DNA te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.

4.3 Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien zij niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 4.1 en/of 4.2 in deze algemene voorwaarden en Green.DNA daardoor (i) de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden, waartoe Green.DNA in dat geval gerechtigd is en/of (ii) Green.DNA de opdrachtgever daarop schriftelijk heeft gewezen en opdrachtgever desondanks de opdracht wenst te laten doorgaan.

4.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van (intellectuele eigendoms)rechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot Buma/Stemrarechten).

4.5 Tenzij schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) anders is overeengekomen, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen.

4.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van bezoekers, gasten, door haar ingeschakelde derden, etc. tijdens de opdracht (waaronder doch niet beperkt tot het evenement).

Artikel 5 Gehuurde

5.1 Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om vóór het aangaan van de overeenkomst na te gaan of het gehuurde geschikt is voor het beoogde evenement.

5.2 Tot het gehuurde behoren uitsluitend de in de overeenkomst omschreven ruimte(n) en de daarbij vermelde faciliteiten. Tenzij schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail)  anders overeengekomen, behoren centrale entrees, gangen, trappen, toiletten, cafés, restaurants, de buitenterreinen en garages/parkeerplaatsen niet tot het gehuurde.

5.3 Het is huurder niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Green.DNA:

 1. het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan omschreven in de overeenkomst;
 2. het gehuurde (geheel of gedeeltelijk) onder te verhuren of in gebruik aan derden te verstrekken, met dien verstande dat deze toestemming niet is vereist voor exposanten indien het evenement een beurs of expositie betreft;
 3. indien en voor zover van toepassing, in het gehuurde zaken en diensten te exposeren buiten het in de overeenkomst omschreven expositieprogramma;
 4. het evenement gedurende de looptijd van de overeenkomst een andere naam of een materieel andere invulling te geven, waarbij Green.DNA haar toestemming niet op onredelijke gronden zal onthouden.

5.4 Opdrachtgever mag bij het gebruik van het gehuurde geen hinder of overlast aan Green.DNA of derden veroorzaken en zorgt ervoor dat gasten, bezoekers, personeel, werknemers, etc. dit evenmin doen.

5.5 Opdrachtgever is gehouden de huisregels ter kennis van de gasten, bezoekers, personeel, werknemers, etc. te brengen en blijft verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de (deugdelijke) naleving van de huisregels door die partijen.  Opdrachtgever vrijwaart Green.DNA voor alle schade en aanspraken van derden voortvloeiende uit de schending van de huisregels of algemene voorwaarden door de gasten, bezoekers, personeel, werknemers, etc.

Artikel 6 Gastenaantal

6.1.1  De kostenbegroting is gebaseerd op het aantal gasten zoals vermeld in de overeenkomst. Indien er een wijziging in het aantal gasten plaatsvindt, heeft dit gevolgen voor de prijsberekening van de overeenkomst.

6.1.2 Opdrachtgever is verplicht Green.DNA zo snel mogelijk schriftelijk te informeren zodra wijzigingen of aanvullingen ontstaan die afwijken van de overeenkomst.

6.1.3 Indien de wijziging zich voordoet in het offertestadium dan zet Green.DNA zich in de best passende oplossing te vinden. Zodra de opdracht definitief is vastgelegd in een overeenkomst heeft opdrachtgever getekend voor een minimaal aantal gasten.

6.2 Vermindering van het overeengekomen gastenaantal met verrekening van kosten is slechts eenmalig mogelijk tot tien dagen voor aanvang van het evenement tot een maximum van 5% van het overeengekomen gastenaantal. Verrekening zal daar waar van toepassing plaatsvinden tegen overeengekomen voorwaarden. Green.DNA heeft het recht om ingeval van een vermindering hoger dan 5% zijn calculaties aan te passen aan de dan ontstane situatie, waaronder een ander ruimte.

6.3 Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de overeenkomst extra in rekening gebracht. Het door de locatie vastgestelde aantal aanwezige gasten is daarin maatgevend.

6.4 Opdrachten worden aangenomen op basis van nacalculatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 Uitvoering

7.1 De inrichting, het gebruik en de ontruiming van het gehuurde dienen te geschieden in overleg met Green.DNA.

7.2 Green.DNA is te allen tijde gerechtigd bij de inrichting, het gebruik en de ontruiming van het gehuurde nadere bindende voorschriften te geven, indien dit in het belang van de (openbare) orde en veiligheid door brandweer, politie, burgemeester of opdrachtnemer raadzaam wordt geacht.

7.3 Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Green.DNA mogen geen veranderingen aan het gehuurde en overige ruimte(n) en (buiten)terreinen worden aangebracht.

7.4 Opdrachtgever aanvaardt het gehuurde in de staat waarin het gehuurde zich bij aanvang van de huurperiode bevindt. Bij het einde van de huurperiode geconstateerde gebreken worden geacht te zijn ontstaan tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat bedoelde gebreken (zoals schade) reeds vóór de huurperiode bestonden.

7.5 Op het in de orderbevestiging vermelde tijdstip van beëindiging van de huurperiode dient opdrachtgever het gehuurde geheel ontruimd en schoon opgeleverd te hebben in de toestand zoals het ter beschikking is gesteld, onder ongedaanmaking van iedere verandering die opdrachtgever daaraan mocht hebben aangebracht. Bij niet tijdige en/of schone oplevering is Green.DNA gerechtigd om een boete aan opdrachtgever in rekening te brengen ter waarde van de opdrachtsom.

Artikel 8 Catering

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de catering binnen het gehuurde uitsluitend voorbehouden aan Green.DNA.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en schade

9.1 Voor en tijdens een verhuring dient te allen tijde de opdrachtgever die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn met het oog op de naleving van hetgeen opgenomen in (a) de overeenkomst, (b) deze algemene voorwaarden en (c) de huisregels.

9.2 Opdrachtgever is verplicht Green.DNA vooraf en actief schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) op de hoogte te brengen van eventuele risico’s voor de status van (het pand van) het gehuurde en/of haar goede naam van die door of vanwege het evenement kunnen ontstaan. Daaronder, doch niet uitsluitend, wordt verstaan het bezoekersprofiel, de aard van het evenement, eventuele dreiging of aantrekking van ongewenst gedrag, politieke of maatschappelijke onrust en mogelijke weigering van benodigde vergunningen in algemene zin, mede op grond van Wet Bibob of eigen vergunningen van de locatie. Green.DNA behoudt zich het recht voor het evenement zonder schadeplichtigheid te annuleren indien de informatie- en mededelingsplicht door opdrachtgever is geschonden. Indien de gegeven informatie niet juist blijkt, heeft Green.DNA het recht om haar verplichtingen te staken/ de overeenkomst te annuleren, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is tot schadevergoeding in welke zin dan ook. Annulering wegens schending van de informatieplicht laat de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet, evenals het recht van Green.DNA de door haar geleden schade (waaronder winstderving) te verhalen.

9.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor door derden geleden schade welke voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde en/of de in gebruik afgestane ruimte(n) en vrijwaart Green.DNA tegen aanspraken van derden ter zake van schade uit dien hoofde.

9.4 Green.DNA heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van de opdrachtgever, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door de opdrachtgever dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

9.5 Schade aan of verlies van goederen in eigendom bij Green.DNA en/of bij door Green.DNA gecontracteerde leveranciers door opdrachtgever en/of zijn genodigden/ werknemers/ ingeschakelde derden, etc. veroorzaakt, moeten door de opdrachtgever aan Green.DNA integraal worden vergoed.

9.6 Alles wat door of vanwege opdrachtgever in het gebouwen en/of het gehuurde is gebracht, bevindt zich daar voor rekening en risico van de opdrachtgever. Green.DNA belast zich niet met het verzekeren en/of bewaken daarvan. Green.DNA is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van goederen, eigendommen en geldswaarden van opdrachtgever of van derden (waaronder begrepen het publiek en uitvoerenden) door welke oorzaak ook, behoudens opzet of grove schuld van Green.DNA of zijn personeel. Green.DNA is tevens niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van de in bewaring gegeven goederen in de garderobe. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden (als hiervoor bedoeld).

De inrichting, het gebruik en de oplevering van het gehuurde geschiedt in overleg met Green.DNA en met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van Green.DNA.

9.7 Green.DNA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

9.8 Green.DNA is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.

9.9 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Green.DNA, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,-.

9.10 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die opdrachtgever jegens Green.DNA heeft dienen binnen 12 maanden na het moment waarop opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Green.DNA te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

9.11 Eventuele door Green.DNA verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van opdrachtgever.

9.12 Green.DNA is niet aansprakelijk voor de opkomst van het betreffende evenement.

Artikel 10 Prijzen 

10.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) anders overeengekomen. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever. Green.DNA maakt deze zoveel mogelijk vooraf bekend. Green.DNA is gerechtigd van overheidswege opgelegde verhogingen in belastingen, accijnzen of sociale lasten aan opdrachtnemer door te berekenen.

10.2 Verstrekt Green.DNA een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 11 Betalingen 

11.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders vermeld in de offerte/ aanbieding/ overeenkomst.

11.2  Opdrachtgever is verplicht:

 • 100 % van de overeengekomen locatiehuur bij het definitief maken van de reservering en/of het sluiten van de overeenkomst te betalen;
 • 90 % van de overeengekomen opdrachtsom exclusief locatiehuur dient opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst te hebben aanbetaald;
 • Eventuele meer- of minderkosten worden door opdrachtnemer aansluitend aan de uitvoering van de overeenkomst als eindafrekening gefactureerd onder verrekening van voornoemde aanbetalingen;
 • Voor elk van de betaalmomenten stuurt Green.DNA tijdig een factuur aan opdrachtgever;

11.3  De eindafrekening voorziet in een nauwkeurige specificatie van de verleende diensten en van een specificatie op nacalculatie te factureren diensten alsmede een specificatie van de B.T.W.

11.4 De betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen.

11.5 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Zij is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt) alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-.

11.6 Opdrachtgevers vanuit het buitenland zijn gehouden aan de door de Nederlandse fiscus verstrekte richtlijnen met betrekking tot betaling van B.T.W.

Artikel 12 Annuleringen  

12.1 Annulering van de overeenkomst dient enkel schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van de betreffende overeenkomst.

12.2.1 Wanneer er enkel sprake is van locatiehuur, dan dient opdrachtgever de volledige reeds betaalde locatiehuur te voldoen (met andere woorden: de betaalde locatiehuur wordt niet geretourneerd), in geval van annulering.

12.2.2 Wanneer er naast locatiehuur sprake is van andere dienstverlening (zoals catering), dan dient opdrachtgever naast de locatiehuur, de navolgende kosten aan opdrachtnemer te voldoen, in geval van annulering:

 1. a) in de periode liggend voor 365 dagen voor het aanvangsmoment, 30% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt waarbij de locatiehuur niet is meegerekend;
 2. b) in de periode liggend tussen 364 dagen en 180 dagen voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) waarbij de locatiehuur niet is meegerekend;
 3. c) in de periode liggend tussen 179 en 90 dagen voor het aanvangsmoment, 85% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) waarbij de locatiehuur niet is meegerekend;
 4. d) in de periode liggend tussen 89 dagen en het aanvangsmoment, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) waarbij de locatiehuur niet is meegerekend.

De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties.

12.3 Indien op het moment van annulering de schade van Green.DNA hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 12.2 in deze algemene voorwaarden – door (waaronder maar niet beperkt tot) betalingsverplichtingen die in verband met de annulering door opdrachtgever op Green.DNA rusten, zoals verplichtingen jegens bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of andere vorderingen van derden -, dan dient opdrachtgever dit hogere bedrag aan Green.DNA te vergoeden.

12.4 Als datum van annulering geldt de eerste datum waarop de annulering door Green.DNA is ontvangen.

Artikel 13 Klachten / Reclameren 

13.1 Alle klachten en gebreken dienen binnen 24 uur nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn schriftelijk (waaronder doch niet beperkt tot e-mail) door Green.DNA te zijn ontvangen. Wanneer die termijn niet in acht wordt genomen komen eventuele aanspraken die opdrachtgever heeft te vervallen.

Artikel 14 Overmacht

Omstandigheden welke niet aan Green.DNA te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (zoals doch niet beperkt tot (i) extreem weer, (ii) intrekking van een of meerdere vergunningen en (iii) nationale rouw) geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Green.DNA behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden).

Artikel 15 Geheimhouding

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

15.2 Hetgeen vermeld in artikel 15.1 in deze algemene voorwaarden opgenomen geldt niet voor informatie:

 1. a) die wordt verstrekt aan haar adviseurs, waarbij die adviseurs tevens aan geheimhouding zijn gebonden;
 2. b) reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
 3. c) onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;
 4. d) algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij;
 5. e) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.
 6. f) die openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een andere overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

Artikel 16 Ontbinding van de overeenkomst

16.1 Green.DNA is gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden, indien:

 1. a) opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. b) na het sluiten van de overeenkomst Green.DNA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen;
 3. c) Indien beslag wordt gelegd op het vermogen van opdrachtgever, dan wel aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel failliet wordt verklaard.

16.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Green.DNA op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

16.3 Indien Green.DNA tot ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor opdrachtgever.

Artikel 17 Beeldrecht en tekeningen

17.1 Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en alle intellectuele eigendomsrechten dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven uitsluitend bij Green.DNA berusten.

17.2 Green.DNA behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden, waarbij verwezen wordt naar artikel 17.1 in deze algemene voorwaarden, terug te vorderen. 

Artikel 18 Toepasselijk recht 

18.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Green.DNA en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door Green.DNA gedane offertes en de met opdrachtgever gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, worden bij uitsluiting gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Green.DNA, tenzij opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van opdrachtgever.

18.3 In geval van een vordering of huurkwestie onder de € 25.000,- geldt een keuze voor de rechtbank niet. In dat geval is – behoudens een enkele uitzondering – de rechtbank van de woonplaats van opdrachtgever bevoegd.

18.4 Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.