Algemene voorwaarden - Green.DNA

Algemene voorwaarden

Voor alle merken en activiteiten onder de merknaam Green.DNA (Sfeerbeheer B.V.) gevestigd te Klarenbeek, Oudhuizerstraat 31

Algemeen
A. Toepassing
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende uitvoering van werkzaamheden en levering van diensten en goederen, zulks met uitsluiting van algemene voorwaarden van derden, w.o. toeleveranciers, klanten en opdrachtgevers.
2. Mocht een overeenkomst of arrangement namens een opdrachtgever of klant worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in dat de opdrachtgever c.q. klant deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarde is gebonden als ware hij zelf opdrachtgever of klant is.

B. Overeenkomst
3. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van onze offerte door de opdrachtgever/klant.
4. Offertes zijn vrijblijvend en kunnen mitsdien door ons nog na de aanvaarding door de opdrachtgever/klant schriftelijk worden herroepen.
5. Een herroeping zal door ons uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de aanvaarding worden verzonden.
6. Overeenkomsten betreffen uitsluitend de kern van de prestatie zoals deze in de offerte is gespecificeerd. Geen beroep kan worden gedaan op en geen rechten kunnen worden ontleend aan algemene informatie die in de folder- en reclame uitingen is gegeven.
7. De inhoud van de overeenkomst is bepaald door de in de offerte of bevestiging van de overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden en te verlenen of beschikbaar gestelde diensten.
8. Alle prestaties die ten behoeve van het overeengekomen moeten worden geleverd en niet zijn beschreven volgens artikel B.7 zullen worden beschouwd als bijkomende werkzaamheden en kunnen apart in rekening worden gebracht.

C. Aansprakelijkheid
9. Wij erkennen geen aansprakelijkheid voor schade die niet op normale voorwaarden kon worden verzekerd en de verzekeringsmaatschappij de schade niet tevens heeft vergoed of voorzover van een derde geen vergoeding werd verkregen.
10. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de opdrachtgever/klant en/of gasten en/of derden geleden tenzij wordt aangetoond dat de schade het directe gevolg is van verwijtbaar handelen onzerzijds.
11. In geen geval zijn wij gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan de reserveringswaarde of het door de verzekeraar van ons aan ons terzake uitbetaalde bedrag of een van een derde verkregen vergoeding.
12. Voor schade aan of met door de opdrachtgever/klant meegenomen goederen, waaronder apparatuur, software bestanden, mediahulpmiddelen, bescheiden monster en voertuigen veroorzaakt zijn wij nimmer aansprakelijk te houden tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet onzerzijds.
13. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op de aan ons ter beschikking staande onroerende zaak behorende opstallen.
14. Zijn er door de opdrachtgever/klant tegen betaling goederen ter bewaring aan ons afgegeven, zijn wij verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden.
15. De opdrachtgever/klant vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de hier onder C. bedoelde hinder en schade voortvloeien.

D. Overmacht
16. Als overmacht zal voor ons gelden iedere onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die de uitvoering van de aangegane overeenkomst voor ons zodanig bemoeilijkt dat uitvoering redelijkerwijs onmogelijk of ondoenlijk wordt.
17. Hieronder wordt mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan wij in het kader van de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst gebruik moeten en behoren te maken, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarden geldt.

D. Facturatie
18. Voorafgaand aan het event zenden wij een voorschotnota van 60% van de boekingswaarde. Deze zal voor aanvang van het event voldaan moeten zijn. Eindnota wordt na afloop van het evenement opgemaakt en verzonden.
19. Tenzij uitdrukkelijk anders te zijn overeengekomen dienen onze eindnota’s binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.
20. Bij overschrijding van de betalingstermijn ad E18 moet de opdrachtgever/klant ons – zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is – een rente vergoeden van 1% per maand of gedeelte van een maand van de dag van de overschrijding af tot aan de dag der voldoening.
21. Indien de opdrachtgever/klant nalatig blijft het volledig verschuldigde bedrag te voldoen dan komen alle verdere (buiten)gerechtelijke kosten met een minimum van € 250 en voor het overige gefixeerd op 15% van de hoofdsom voor zijn rekening.
22. Onze prijsstelling is exclusief 21% BTW.

E. Annulering
23. De door de opdrachtgever/klant te betalen schadevergoeding in verband met annulering van de door de opdrachtgever/klant gereserveerde en vastgelegde diensten, die onder onze verantwoordelijkheid vallen, worden vastgesteld op basis van de waarde als vastgelegd in de door de opdrachtgever/klant aanvaardde offerte, hier nader te noemen reserveringswaarde.
24. De opdrachtgever/klant dient ons schadeloos te stellen bij annulering en wel tegen een percentage van:
a. 50% bij annulering bij definitieve opdracht/bevestiging;
b. 75% bij annulering 14 dagen voor de ingangsdatum;
c. 90% bij annulering 7 dagen voor de ingangsdatum;
d. 100% bij annulering 2 dagen voor de ingangsdatum een en ander onverminderd het recht op verdere schadeloosstelling indien daartoe gronden aanwezig zijn.
24a. Bij annulering door een calamiteit worden 50% annuleringskosten in rekening gebracht.
25. Ingeval de opdrachtgever/klant om zijn moverende reden tussentijds beëindigt is opdrachtgever/klant verplicht naast de tot dan toe door ons verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten een niet voor verrekening vatbare schadeloosstelling te betalen van 10% over de hoofdsom, onverminderd het recht op verdere schadeloosstelling, als bedoeld onder F23.

F. Specifieke condities
26. Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de door ons te organiseren events en de daarbij behorende overeengekomen voorzieningen ontvangen wij de definitieve gegevens omtrent het te hanteren tijdschema, de opgave van het aantal deelnemers en zo nodig specifieke aanpassingen voor wat betreft culinaire eisen. Aanpassingen tot maximaal 10% worden kosteloos doorgevoerd. Bij eventuele wijzigingen in het programma en/of het aantal deelnemers, zijn wij gerechtigd een nieuwe berekening van het arrangement te maken. Bij gebreke zal de geaccordeerde offerte voor partijen bindend zijn, waarvan slechts kan worden afgeweken indien een en ander redelijkerwijs door ons valt te organiseren en onder de verplichting de daaruit voor ons voortvloeiende extra kosten te vergoeden.
27. Wij zijn gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het overeengekomene met de opdrachtgever/klant tussentijds te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing de opdrachtgever/klant de door ons te stellen huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat naar het redelijk oordeel van ons de orde en rust in het bedrijf in de meest ruime zin des woords, daardoor wordt verstoord of kan worden verstoord. Tussentijdse opzegging als hier bedoeld ontslaat de opdrachtgever/klant niet uit zijn overeengekomen financiële verplichtingen.

H. Geschillen
28. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde zullen voor de burgerlijke rechter van onze vestigingsplaats. Indien wij dit wensen, aanhangig worden gemaakt, voorzover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.